کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
پلنA - *پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
5000تومان:قیمت پنل
2000 تومان:هزینه 1000 ایمیل
2تومان:قیمت هر ایمیل
بانک ایمیل 60%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت100
7000تومان:قیمت کل


7,000 تومان به صورت یک بار
پلن B - *پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل70%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت500
10,000تومان:قیمت پنل
10,000 تومان: هزینه 5000 ایمیل
2 تومان:قیمت هرایمیل
20,000 تومان: قیمت کل


20,000 تومان به صورت یک بار
پلن C - *پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل 80%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت1000
15,000 تومان:قیمت پنل
20,000تومان: هزنیه10000 ایمیل
2 تومان: قمیت هرایمیل
35,000:قیمت کل

35,000 تومان به صورت یک بار
پلن D - *پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل100%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت 5000
20,000 تومان: قیمت پنل
100,000 تومان: هزینه50,000 ایمیل
2 تومان:قیمت هر ایمیل
120,000 تومان: قیمت کل120,000 تومان به صورت یک بار