کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
هاست دایرکت ادمین100 مگابایتی - فضا 100 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود
27000تومان:سالانه

هاست دایرکت ادمین500 مگابایتی - فضا 500 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

44000 تومان:سالانه

هاست دایرکت ادمین1000 مگابایتی - فضا 1000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود
66000 تومان:سالانه


هاست دایرکت ادمین2000 مگابایتی - فضا 2000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود
110000تومان:سالانه