پنل های ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه

ارسال صد درصد به اینباکس(تمامی پنل ها قابلیت شارژ مجدد را دارند)جهت شارژ میتوانید مبلغ مورد نظر خود را از طریق صورتحساب>افزودن موجودی پرداخت نمایید

پلنA 0 موجود است

*پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل 60%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت100

 • قیمت پنل 5000تومان
 • هزینه 1000 ایمیل 2000 تومان
 • قیمت هر ایمیل 2تومان
 • قیمت کل 7000تومان
پلن B 0 موجود است

*پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل70%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت500

 • قیمت پنل 10,000تومان
 • هزینه 5000 ایمیل 10,000 تومان
 • قیمت هرایمیل 2 تومان
 • قیمت کل 20,000 تومان
پلن C 0 موجود است

*پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل 80%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت1000

 • قیمت پنل 15,000 تومان
 • هزنیه10000 ایمیل 20,000تومان
 • قمیت هرایمیل 2 تومان
 • قیمت کل 35,000
پلن D 0 موجود است

*پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه*
بانک ایمیل100%
قالب ایمیل دارد
بانک تفکیک شده ایمیل دارد
امکان شارژمجدد پنل دارد
ارسال در حالت افلاین دارد
تعداد ارسال درساعت 5000

 • قیمت پنل 20,000 تومان
 • هزینه50,000 ایمیل 100,000 تومان
 • قیمت هر ایمیل 2 تومان
 • قیمت کل 120,000 تومان